Formål og organisasjon

Agder kollektivtrafikk (AKT) er mobilitetsselskapet på Agder. AKT eies av Agder fylkeskommune (80 %) og Kristiansand kommune (20 %). 

AKT har ansvaret for mobilitet på Agder, inkludert lovpålagte skyssoppgaver. Vårt hovedformål er å tilby innbyggerne i Agder et velfungerende kollektivtilbud, med tilhørende informasjonstjenester. Selskapet skal ikke ha overskudd som formål og skal heller ikke utbetale utbytte til eierne. 

Kart over ansvarsområdet for Agder kollektivtrafikk

Selskapet har ansvar for: 

 • All kollektivtrafikk på Agder 
 • All skolebarntransport på Agder
 • Kontrakter med busselskaper og transportører
 • Ruteopplysning 177 for begge Agderfylkene

Agder Kollektivtrafikk AS ble opprettet som eget aksjeselskap 1.1.2008. Vest-Agder Kollektivtrafikk (ytre etat i fylkeskommunen) ble avviklet 31.12.2007, og selskapets personale og oppgaver ble overført til AKT. Aust-Agder fylkeskommune ble medeier i AKT 1. juli 2013, hvor AKT fikk driftsansvaret for kontraktene i Aust-Agder fra 1. januar 2015. Aust-Agder og Vest-Agder ble slått sammen til ett fylke 1. januar 2020. 

For å øke kjennskapen til Agder kollektivtrafikk (AKT) og vår samfunnsrolle laget vi i 2023 en opplysningsfilm som vi håper er et verdifullt bidrag til å øke forståelsen og innsikten om AKT. 

Agder kollektivtrafikk (AKT) i kortform

Nedenfor finner du informasjon om AKT i kortform:

Formål

AKT er et administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Agder. Selskapets formål er å tilby kollektivtransport, gi informasjon til befolkningen om tilbudet og yte tjenester relatert til dette. Selskapet skal primært ikke selv utføre rutetrafikk, men kjøpe slike tjenester fra eksterne tjenesteleverandører. Målsettingen for AKT er å tilby innbyggerne et velfungerende og kostnadseffektivt kollektivtilbud, samt utføre lovpålagte skyssoppgaver på en formålstjenelig måte. Selskapet skal bidra til en miljøvennlig trafikkutvikling. AKTs oppgaver knytter seg til ansvar for all kollektivtrafikk og skoletransport i Agder, ansvar for kontrakter med busselskaper og undertransportører, samt ansvar for ruteopplysning tlf 177 for Agder. 

Fra høsten 2022 er AKT definert som et mobilitetsselskap.

Du leser mer om utviklingen i AKT i våre årsrapporter

Organisasjon

I AKT er det i overkant av 30 årsverk fordelt på ca 40 medarbeidere. Du kan lese mer om organisasjonsforhold i  AKT i våre årsrapporter. AKT er organisert med administrasjon, avdelingskontorer og kundeservice. Se oversikt over ansatte

AKT  har avdelingskontor i Arendal, Lyngdal, Flekkefjord. AKT har i tillegg kundesentre i Kristiansand, Arendal og Lyngdal.  

Ledergruppen i AKT består av følgende personer

 • Siv Elisabeth Wiken, administrerende direktør
 • Thomas Ruud Jensen, utviklingsdirektør
 • Terje Mathisen, markeds- og kommunikasjonssjef
 • Hilde Bergersen, plansjef
 • Kjell Sverre Drange, administrasjonssjef
 • Harald Eide, økonomisjef
 • Njål Are Møller, produksjonssjef

Adresse

Tollbodgata 22, 4611 Kristiansand, t: 38 14 53 81

AKT har også kundesentre plassert i Kristiansand, Arendal og Lyngdal. Se åpningstider og annen informasjon om våre kundesentre

Organisasjonsnummer

991776524MVA

Styret

AKT sitt styre velges av selskapets generalforsamling

Anbud og kontraktsområder

AKT har ikke egne busser/båter eller sjåfører ansatt, men kjøper tjenester fra ulike transportselskaper. Se oversikt over anbuds- og kontraktsområder for AKT