Transportvilkår for AKT

Godkjent av Samferdselsdepartementet juli 2019

1. Hvem transportvilkårene gjelder for

Vedtektene gjelder for alle som befinner seg på transportmidler som kjøres på kontrakt for Agder kollektivtrafikk (AKT) eller på tilhørende terminaler, venterom og holdeplasser. Ved en reise inngår den reisende en transportavtale med AKT. Disse vilkårene gjelder som en transportavtale mellom AKT og den reisende.

2. Reisebevis

 1. Rett til transport får en ved kjøp av reisebevis i samsvar med gjeldende takstregulativ. Den reisende skal løse billett før eller ved påstigning og ha gyldig reisebevis under hele reisen (papirbillett, mobilbillett eller reisekort/skolekort). Det er den reisendes ansvar å ha gyldig betalingsmiddel ved kjøp av billett. Den reisende må selv kontrollere at han/hun har fått rett billett og vekslepenger. Eventuell klage på billett eller veksling må skje straks.
 2. Billett og eventuell dokumentasjon ved krav på rabatt skal oppbevares under hele reisen og skal vises til sjåfør og kontrolløren. Den reisende sitt ansvar for å ha gyldig billett faller bort dersom det av tekniske årsaker ikke er mulig å skaffe seg gyldig billett. Hva som er gyldig billett og dokumentasjon ved krav på rabatt fremgår av gjeldende reglement for priser og rabatter.

Reisebeviset skal oppbevares under hele reisen og helt til den reisende har forlatt transportmiddelet.

Se nærmere informasjon om regler for bruk og rettigheter for mobilbilletten AKT Billett på www.akt.no

3. AKTs ansvar ved forsinkelser og innstillinger

 1. AKT skal befordre reisende i henhold til rutenes fastsatte traséer og kunngjort ruteplan, og legge til rette for at reisende kan skaffe seg gyldig reisebevis før reisen. Avgangstidene for rutegående transportmidler skal være oppslått på alle større holdeplasser. Takstinformasjon skal også finnes i alle transportmidler og på www.akt.no.
 2. AKT skal så langt det er mulig informere de reisende om innstillinger, forsinkelser og andre forhold som hindrer driften, samt gi informasjon om alternativ transport/reiserute. AKT vil også så langt det er mulig sette opp alternative transportmidler. Ved forsinkelser, omdirigering, trafikkstans eller innstilling av avganger som ikke er varslet, kan den reisende kreve erstattet utgifter til alternativ transport gjennom AKTs reisegaranti.
 3. Reisegarantien gjelder ikke dersom forsinkelsen eller innstillingen er annonsert på forhånd eller skyldes forhold utenfor transportørens kontroll, slik som ekstraordinære værforhold eller naturbegivenheter, uforutsette problemer med kjøreveien og andre trafikale forhold, offentlige påbud og forbud, streik og lockout etc. Reisegarantien omfatter heller ikke for sen ankomst til korresponderende buss/båt eller følgeskader av forsinkelsen.

4. Under reisen

 1. Har myndighetene fastsatt stoppesteder, skal på- og avstigning foregå på disse. Dersom det er sikkerhetsmessig forsvarlig og i tråd med trafikkreglene kan slike stopp også foregå utenfor de faste stoppesteder.
 2. Enhver må rette seg etter de pålegg som gis ved oppslag eller av personalet. Den som ikke etterkommer slike pålegg, kan vises bort. Reisende plikter å ta hensyn til hverandre. Sjåfører eller annen betjening kan nekte å ta med eller vise bort reisende som er synlig ruspåvirket eller som på annet vis sjenerer andre reisende eller sjåføren.
 3. Røyking (inkludert elektroniske sigaretter) og bruk av rusmidler er forbudt om bord i transportmiddelet.
 4. Reisende skal alltid holde god avstand til transportmiddelet ved inn- og utkjøring på holdeplass.

5. Håndbagasje og reisegods

 1. Håndbagasje:
  • Reisende kan fritt ta med lett håndterlige gjenstander (håndbagasje) med samlet vekt inntil 20 kg for hver reisende. Bagasjen må plasseres slik at den ikke sjenerer de reisende eller hindrer på- og avstigning. Midtgang, dører og nødutganger skal til enhver tid holdes frie som rømningsveier. Bagasje eller gods må derfor ikke sperre rømningsveier på noe tidspunkt
 2. Annet reisegods:
  • Sykkel og sparkstøtting medtas hvis det er plass. Det er i alle tilfeller selskapets personale som avgjør om det er plass. Dyr tas med når de ikke er til sjenanse for andre passasjerer, og det er plass på transportmidlet. Førerhund/politihund skal alltid tas med. Dyr skal være underlagt eierens kontroll (i bånd, bur eller lignende)
  • Ski, barnevogner og lignende må holdes eller plasseres slik at de ikke kan falle over ende. Alle gjenstander og dyr befordres under den reisendes eget ansvar. AKT og transportøren er ikke ansvarlig for tap av eller skade på barnevogner og gjenstander som er medbrakt som håndbagasje, med mindre det kan påvises uaktsomhet fra personalets side.
 3. Følgende kan ikke tas med på bussen:
  • Ildsfarlige og eksplosive stoffer, motordrevne sykler/redskaper, ladde våpen, skarpkantede/illeluktende gjenstander og annet som åpenbart kan være til sjenanse for andre.

6. Rullestol og barnevogn

Reisende i rullestol eller de som har med barnevogn, kan benytte AKTs rutebusser og båter. Barnevogner og rullestoler skal plasseres på anvist plass, og skal sikres. Det er begrenset plass om bord for barnevogner og rullestoler.

 1. Rullestol:
  • På bybusser: rullestol på bybusser skal ikke overstige 80 x 130 cm, med totalvekt inntil 300 kilo (rullestol og bruker til sammen).
  • På regionale/ekspressbusser: Heisen kan maksimalt løfte totalt 300 kg, dvs. at totalvekt (rullestol og bruker) ikke må overskride dette. Rullestolens størrelse kan maksimalt være 110 cm lang (inkludert fothviler) og 75 cm bred.
 2. Barnevogn:
  • Barnevognen må være under oppsyn og sikres under hele turen.

7. Kontroll av reisebevis og tilleggsavgift

 1. Kontrollpersonale og sjåfør har rett til å kontrollere reisebevis. Passasjeren har rett til å bli behandlet respektfullt. Kontrollen kan utføres av både uniformert og sivilt personale. Kontrollpersonalet skal kunne vise legitimasjon.
 2. Reisende som ved kontroll ikke viser gyldig billett for påbegynt reise plikter å betale tilleggsavgift. Med påbegynt reise forstås at passasjeren er om bord i transportmidlet.
 3. Tilleggsavgiften er på kr 950,- (eventuelt betaling med Vipps på stedet kr 750,-). Tilleggsavgiftene er fastsatt av Samferdselsdepartementet. Dette gjelder også reisende som benytter rabatterte billetter, og som ikke kan legitimere seg/visegyldig studiebevis. Passasjeren plikter å oppgi korrekt navn, adresse og fødselsdato. Avbrytelse av reise ved kontroll fritar ikke for tilleggsavgift.
 4. AKT har ansvaret for at billettutstyret er i drift. Dersom AKT er kjent med at utstyret er ute avdrift, vil det ikke bli ilagt tilleggsavgift. Ved tvil om det av tekniske årsaker ikke har vært mulig for passasjeren å skaffe seg gyldig billett, vil en eventuell tilleggsavgift først bli ilagt etter at AKT har kontrollert det konkrete utstyret og funnet det i orden på det aktuelle tidspunktet.
 5. Manglende innbetaling av tilleggsavgift vil bli purret opp og eventuelt innkrevet ved inkasso. For mindreårige under 18 år påløper ikke ekstra inkassokostnader, men foresatte vil kunne bli orientert om forholdet. Ved gjentatte tilfeller vil de foresatte kunne holdes ansvarlig for AKTs tap.
 6. Reisebevis som er forfalsket eller blir misbrukt, eller som den reisende prøver å misbruke, vil bli sperret og kan trekkes inn av kontrollør mot kvittering. Misbruk eller forfalsking av reisebevis kan medføre anmeldelse til politiet.
 7. Ved falsk eller forfalsket billett vil det bli utstedt gebyr på kr 2000,- og billetten inndras.

8. Hittegods

Alle som på selskapets områder og transportmidler tar vare på etterglemte saker, skal snarest mulig overlevere disse til personalet. Hittegods blir oppbevart av transportøren eller AKT i tre måneder. Dette gjelder likevel ikke for matprodukt eller andre lignende lettbedervelige varer. Dersom eieren ikke melder seg etter tre måneder og beviser eiendomsretten, skal verdigjenstander overleveres til politiet. Andre gjenstander blir kastet eller gitt vekk.

9. Ansvar og erstatning for tap eller skade

 1. Ansvar for den reisende:
  • Skade som den reisende påfører transportmiddel eller innredning, skal erstattes etter vanlige erstatningsregler.
 2. Ansvar for operatøren:
  • Ved skade på person eller reisegods ved bussreiser har operatør ansvar etter bestemmelsene i bilansvarsloven av 3. februar 1961. Ved transport med båt har operatør ansvar etter lov 24. juni 1994 om sjøfarten.Operatøren er ikke ansvarlig for tap av eller skade på gjenstander som tas med fraktfritt med mindre det kan påvises forsett eller grov uaktsomhet fra betjeningens side. For tap eller skade på rullestol eller annet bevegelsesutstyr ved bussreiser følger ansvaret av lov 21. juni 2002 om yrkestransport § 32a jf. forskrift 25. februar 2016 om busspassasjerrettigheter

Det tap som oppstår, må dokumenteres overfor operatør. Det er kun det direkte tap som dekkes. Kunden har plikt til å begrense sitt tap. Den som vil kreve erstatning for tap av eller skade på reisegods, må gjøre dette innen rimelig tid.

For reisegods som det er betalt godtgjørelse for, er operatør ansvarlig for tap eller skade som rammer godset fra det anbringes i transportmidlet og frem til bestemmelsesstedet. Dette gjelder likevel ikke dersom tapet eller skaden skyldes feil eller forsømmelse fra den reisende som har med seg godset. Ved fastsettelse av erstatningens størrelse kommer lov om vegfraktavtaler av 20. desember 1974 til anvendelse ved busstransport og for transport med båt lov om sjøfarten av 24. juni 1994.

10. Klager

Eventuelle klager rettes til AKT kundeservice Dette gjelder også klager på mottatt tilleggsavgift og inndratte reisebevis i samsvar med § 7. Du kan klage til Transportklagenemnda - Kollektivreiser dersom du og tjenesteyter ikke blir enige i en klagesak.