Å reise med funksjonsnedsettelser

Agder kollektivtrafikk arbeider kontinuerlig for å bedre tilbudet for personer med funksjonsnedsettelser. Dette gjelder både om bord på våre busser, på våre holdeplasser og når det gjelder tilstøtende service.

For å sikre at alle brukergrupper får glede av kollektivtilbudet i Agder, er de fleste busser og holdeplasser i byområdene tilrettelagt for syns- og funksjonshemmede.

Les mer om:

Informasjonstilgjengelighet på reisen

Vi jobber hele tiden med å gjøre informasjonen tilgjengelig for alle som reiser med oss.

 • Alle busser er utstyrt med innvendige skjermer (noen busser har enklere Led-skjermer med begrenset informasjon) som viser de neste holdeplassene, og hvor mange minutter det beregnes for å komme dit.
 • I alle busser er det opprop som forteller hva som er neste holdeplass.
 • I sanntidsvisningen på akt.no og i AKT Reise-appen kan du sjekke om hvor mange passasjerer som er ombord akkurat nå, på avgangen du venter på. Da kan du lettere avgjøre om du ønsker å reise med din rullestol, eller om du ønsker å vente på en annen avgang med bedre plass. 

Merk at vi ikke har plassgaranti på våre busser. Kapasiteten på linjenettet er satt opp ut fra «normalforhold» og på våre busser kan man ikke forhåndsreservere plass. Vi kan derfor ikke forutsi hvis en avgang uventet får ekstra mange passasjerer om bord. Vi kan heller ikke på forhånd forutsi hvilke avganger som blir fylt opp på hvilke holdeplasser.

Tilrettelagt kollektivtilbud

Det har lenge vært jobbet med å tilrettelegge kollektivtilbudet på Agder på en helhetlig måte. Holdeplasser skal være lett tilgjengelig for alle og vi har satt inn tilrettelagte busser på alle ordinære avganger. Det vil likevel være noe variasjon i Agder i hvilken grad kollektivtilbudet er fysisk tilrettelagt på alle steder, særlig utenfor byområdene. Du kan også se hvilke rettigheter du har etter ikke-diskriminerende adgangsvilkår i Eu-forordning 181/2011-Adgangsvilkår for buss (busspassasjerrettigheter).

UU bilde av rullestol trille ombord på buss - Klikk for stort bilde

Tilrettelagte holdeplasser

Tilrettelagte holdeplasser skal sikre at alle brukere skal kunne komme seg av og på bussen. Det innebærer at det ikke skal være høydeforskjeller. Holdeplassen er bygget slik at bussen skal komme best mulig inntil perrongkanten. Høyden på perrongen er tilpasset slik at det ikke skal være for stor helling når rampe på bussen legges ut. Hindringer eller fare på holdeplassen skal markeres taktilt og/eller med kontrast. Det er ledelinje/markering til der bussen skal stoppe med fordøra. Flere og flere holdeplasser blir tilrettelagt på Agder, men du vil på enkelte steder finne holdeplasser som ikke er tilrettelagt, særlig i distriktene og hvor det er svært få påstigende.

Tilrettelagte busser

 • Bybusser: En bybuss er klassifisert som en buss hvor forholdet mellom antall sitte- og ståplassareal er beregnet på hyppige av- og påstigninger. En tilrettelagt buss i bytrafikk er en laventrébuss eller lavgulvsbuss, godkjent som tilrettelagt bussmateriell etter gjeldende regler. Laventrébuss vil si at bussen har lavt gulv fra fordør til og med sidedør bak, mens bakre del av bussen har trinn. Lavgulvsbuss har gjennomgående lavt gulv.  Fordør har ekstra bredde. Mellom fordør og bakdør er det reservert plass for rullestol, evt. barnevogn. Det er montert manuell rampe ved sidedør som kan legges ut på holdeplassen slik at man kan trille inn med rullestoler, rullatorer eller andre hjelpemidler. Det er egen varsel/stoppknapp markert for funksjonshemmede på rullestolplass inne i bussen og utvendig ved sidedør. Bussene leveres med standard utstyr for kontrastmerking og antisklibelegg iht. fastsatte regler. 
 • Regionale busslinjer: De regionale linjene kjøres av busser med lavt gulv eller busser med rullestolheis på alle ordinære avganger.  Mellom fordør og bakdør er det reservert plass for rullestol, evt. barnevogn. Dette er busser hvor det hovedsakelig skal transporteres sittende passasjerer. Bussene kan være klassifisert som klasse 2 eller klasse 3.  
  • Buss i klasse 2 er registrert med ståplasser. Buss i klasse 2 skal være i laventre- eller normalgulvutførelse.
  • Buss klasse 3 er busser hvor det kun kan transporteres sittende passasjerer. Buss i klasse 3 skal være i normalgulvutførelse.
tilrettelagt kollektivtrafikk - Klikk for stort bilderullestol på laventrébuss

 
Maksimale mål på rullestol

 • På bybusser: rullestol på bybusser skal ikke overstige 80 x 130 cm, med totalvekt inntil 300 kilo (rullestol og bruker til sammen). Det stilles ikke krav om fastmontering av rullestol. Rullestol plasseres med rygg mot kjøreretning inntil fast vegg. Det skal finnes sidestøtte mot midtgang. (bøyle)
 • På regionale/ekspressbusser: Heisen kan maksimalt løfte totalt 300 kg , dvs. at totalvekt (stol + kunde) ikke må overskride dette. Rullestolens størrelse kan maksimalt være 110 cm lang  (inkludert fothviler) og 75 cm bred

Ledsagertjeneste

Busselskapene som kjører etter avtale med AKT forholder seg i dag til to ulike ordninger som gir rett til gratis ledsager på buss:

Ledsagerbevisordningen 

bilde av ledsagerbevis - Klikk for stort bildeSøknad om ledsagerbevis må sendes din hjemkommune

Ledsagerbevisordningen gir innehaver av ledsagerbevis rett til å ta med ledsager gratis på lokalbussene i Agder. Brukeren betaler billett/bruker busskort på ordinær måte, mens ledsager reiser gratis. Det er angitt på ledsagerbeviset hvor mange ledsagere brukeren eventuelt kan ta med. Innehaver av ledsagerbevis og ledsager må reise sammen på hele strekningen. Hver kommune har sitt eget søknadsskjema for ordningen, du må derfor søke i egen hjemstedskommune.

Les mer nasjonale veiledende retningslinjer for ledsagerordningen på Helse Norge

Transporttjenesten for funksjonshemmede 

Brukere av Transporttjenesten for funksjonshemmede i det tidligere Vest-Agder fikk fra 1. januar 2014 nye brukerkort. Dette er et plastkort, påført navn, brukernummer og brukergruppe. Kortene utstedes ikke med bilde. Sammen med annen gyldig legitimasjon, gir brukerkortet rett til å reise med buss med gratis ledsager. Retten til gratis ledsager gjelder brukere i alle brukergrupper. Det vil si at brukeren løser billett på vanlig måte, mens ledsager reiser gratis.

Se nærmere informasjon på Agder fylkeskommunes hjemmesider

Bestillingsruter og tilgjengelighet

Alle bestillingsruter er tilrettelagte. Rutene kjøres i utgangspunktet på samme måte som en fast bussrute, men bare dersom det kommer inn bestillinger.

Det kan ofte bestilles ekstra tilkjøring / henting (merk: ekstra tilkjøring gjelder ikke i tidligere Aust-Agder og i Åseral)  Det settes inn tilrettelagt materiell for rullestolbrukere ved behov (rullestolbrukere bes oppgi slikt behov ved bestilling).

Bestillingsruter er opprettet i Kristiansandsområdet og andre deler av Agder, for nærmere ruteopplysning se oversikt over bestillingsruter

AKT Svipp er et prøveprosjekt med samkjøring på bestilling for honnørreisende og andre reisende i ulike deler av Agder. Se nærmere informasjon om AKT SVipp