Eu-forordning 181/2011-Adgangsvilkår for buss (busspassasjerrettigheter)

Vegdirektoratet er av Samferdselsdepartementet satt til å følge opp ikke-diskriminerende adgangsvilkår (EU-Forordning 181/2011) for busspassasjerer. Bakgrunnen er at Eftas overvåkingsorgan ESA krever at dette arbeidet blir gjort. Samferdselsdepartementet krever derfor at det skal informeres om denne EU-forordningen og busspassasjerers rettigheter på våre  hjemmesider.

Eu-forordning 181/2011-Adgangsvilkår for buss (busspassasjerrettigheter)

Siden kravet fra Samferdselsdepartementet er at kunden skal orienteres om disse vilkårene, er det også laget en kortversjon av denne oversikten på 3 sider (Informasjonsskriv kortversjon busspassasjerrettigheter).

1. Bakgrunn

Det vises til Informasjonskriv om EU No 181/2011 (Busspassasjerrettighets -forordningen). Nedenfor gis en kortfattet oversikt over forordningen.

Oversikten tar først og fremst sikte på regler som gjelder for kollektivtrafikk, men for oversiktens skyld nevnes også de rettigheter som gjelder for reiser over 250 kilometer, se nærmere om dette i Informasjonsskrivet.

2. Generelt om forordningen

2.1 Forordningens omfang og gyldighet m.m.

Formålet med forordningen er etter artikkel 2 å fastsette regler for buss og turvogntransport, som bl.a. skal sikre likebehandling av kunder, rett til tilstrekkelige opplysninger, rett til assistanse, rettigheter ved forsinkelse/ innstilling og rett til å klage. Med transportør menes det selskap som du inngår avtalen med, og/eller den som transporterer deg.

3. De enkelte rettigheter

3.1 Retten til transport og ikke diskriminerende adgangsvilkår.

a) Rett til transport etter artikkel 9 og 10

Personer med nedsatt funksjonsevne har etter Forordningen rett til transport. Som kunde har du rett til å kjøpe billett og rett til å komme om bord på transportmiddelet uten å bli avvist med begrunnelse i nedsatt funksjonsevne (artikkel 9)
Reglene gjelder med de begrensninger som følger av sikkerhet og utforming av bussene i artikkel 10.
Våre busser er utformet og godkjent etter det europeiske regelverket og har plass til en rullestol med 1300 mm lengde (inkl. bruker). Rampene og støttevegg for rullestoler i bussklasse 1 skal tåle en totalvekt på 300 kg. Vi kan dessverre ikke medta større rullestoler, da dette ikke vil være forsvarlig.

Den avsatte plassen står til disposisjon for person med rullestol dersom den er ledig. Våre sjåfører og annen betjening skal bistå med å få andre reisende til å flytte seg til annet sted i bussen dersom det er plass.

b) Ikke diskriminerende adgangsvilkår
Våre vilkår skal innenfor gjeldende regelverk ikke diskriminere deg som kunde, og vi vil gjerne høre fra deg dersom du mener at de gjør det. Gi oss gjerne tilbakemelding på kontaktskjema 
Dersom du trenger det, har du rett til å få en utskrift av våre vilkår og de deler av vårt rutetilbud du mener vil være relevant for deg.

3.2 Rett til assistanse ved reiser over 250 kilometer

Informasjon til kunder på Oslo bussterminal, Bergen busstasjon og Lillehammer skysstasjon:
Du har som kunde rett til nødvendig assistanse for å kunne gjennomføre din reise.
Assistansen må være bestilt senest 24 timer på forhånd, men selv om den ikke er det, skal bussterminalen eller transportøren yte den nødvendige assistanse dersom man der og da har tilstrekkelig ressurser.

Du har rett til assistanse til å:

  • Forflytte deg innenfor terminalen fra for eksempel skranke, venterom og avgangshall, til/ fra toalett
  • På/ avstigning
  • Laste bagasjen om bord
  • Forflytte deg til sitteplass
  • Ha med førerhund/ blindehund

Ved reiser over 3 timer der det inntreffer en forsinkelse på minst 90 minutter, har du også rett nødvendig assistanse. Her stilles det blant annet krav til forpleining.

3.3 Rettigheter ved ulykker, herunder regler om skade på rullestol

Etter Forordningens artikkel 17 har transportøren ansvar for skade på rullestol eller annet bevegelsesutstyr. Ansvaret er objektivt, men dersom du ikke sikrer rullestolen din med sikkerhetsordninger som finnes om bord, som f.eks. vegg med sidestøtte på bybuss og «belte/ stropper» på regionbuss, så er skaden selvforskyldt og transportørens ansvar vil bortfalle helt eller delvis.

Du har krav på erstatning lik din gjenanskaffelseskostnad. Dersom du får utgifter til midlertidig utstyr så er transportøren også ansvarlig for kostnadene til det.
I tillegg til dette gjelder det regler om erstatning for skade på person og/eller gods etter bilansvarslovens regler.

3.4 Passasjerenes rettigheter ved innstilling eller forsinkelse

Ved innstilling eller forsinkelse på mer enn 120 minutter fra terminal, må transportør etter forordningens artikkel 19 tilby følgende:

  • Fortsatt reise til bestemmelsesstedet, enten med neste avgang eller med en alternativ avgang – men likevel på samme vilkår.
  • Refusjon av billettprisen og tilbaketransport hvor det er relevant.

Dette gjelder for bussreiser over 250 kilometer. De fleste fylker har imidlertid innført en variant av Nasjonal garanti for kollektivtrafikk.

3.5 Opplysningsplikt, tilgjengelige vilkår og informasjon

Etter forordningens regler har du krav på å få tilstrekkelige opplysninger om reisevilkår på nettsiden og nødvendige opplysninger under hele reisen. Aktuelle opplysninger er pris, billettens gyldighet, hvem billetten gjelder for, og eventuell dokumentasjonsplikt. Det gjelder også informasjon om planlagte avvik og avvik underveis. Informasjonen skal på anmodning gis på flere ulike måter, for eksempel visuelt og via lyd. Du har også rett til å få utskrift av reisevilkårene.
Det norske regelverket gir deg en rett til informasjon i et universelt utformet format, noe som kun unntaksvis kan fravikes. Informasjonen skal gis på en enkel og forståelig måte. Regelverkets krav til innhold og format er spesifisert nærmere i NS 11032, punkt 7 og 8.
Etter det norske regelverket har du også rett til informasjon om tilgjengelighet på terminaler og stasjoner. Dette gjelder informasjon om bl.a. permanente og midlertidige barrierer og utfordringer ved av/ påstigninger.(1)

3.6 Klagebehandling

  • Etter forordningens regler har du også rett til å klage.Klage kan gis ved å kontakte oss
  • Du kan lese mer om dine rettigheter på Transportklagenemndas sider. Klagefristen er for tiden ett år etter at du har fått svar fra transportøren.

Transportklagenemnda kan avgjøre saker om dine rettigheter etter Forordningen og etter Transportørens reisevilkår/ transportvedtekt.

(1) Rettigheten følger av en tolkning av diskriminerings- og tilgjengelighetsloven §§ 5 ,13 og EUs busspassasjerrettighetsforordning artikkel 9 og artikkel 24.

Dokumentene sees på Kollektivtrafikkforeningens hjemmeside: https://kollektivtrafikk.no/veiledere/