Nye priser 1. februar/koronavirus

1. februar endres prisene på AKTs billetter, se oversikt over nye priser. Fra 9. desember er det påbudt å bruke munnbind på kollektivtransport hvor det ikke er mulig å holde 1 meter avstand. Nattbusser innstilles i Kristiansandsområdet. Se gjeldende reiseråd og info om koronaviruset i kollektivtrafikken  

Skyss til videregående skole

Skyss til videregående skole

Opplæringsloven gir elever i videregående skoler rett til fri skoleskyss når avstand mellom hjem og skole er mer enn 6 km. For elever som er bosatt i sentrale deler av Kristiansand og Vennesla er retten til fri skoleskyss opphørt, og elever som ønsker å bruke bussen kan kjøpe ungdomskort.

Elevene skal selv søke om ordinær skoleskyss til videregående skole via den digitale skoleskyssløsningen F-Skyss:

Søk skoleskyss her (innlogging med min-id)

Elevene søker skoleskyss samtidig som de svarer på tilbud om opplæring, evt. ved skolestart dersom de bytter skole ved andre inntak. Skolene utsteder elektroniske skolereisekort til elever som ikke har kort fra før. Elever som har kort vil få fylt på reiser automatisk når søknad godkjennes. Kortet gir fri skyss med buss 2 ganger pr. dag i hele skoleåret. Elever som må reise med båt har rett til fri skoleskyss uavhengig av avstand. AKT er ansvarlig for skoleskyss i Agder.

Aktuelle søknadsskjemaer:

Søknad sendes skoleskyss@akt.no eller til Agder kollektivtrafikk, Tollbodgata 22, 4611 Kristiansand. 

Elektroniske skolereisekort 

Utstedes på skolen. Skolereisekortet gir kun rett til reise mellom hjem og skolen i henhold til skoleruta ved aktuell skole. Kortene er ikke gyldige i skolens ferie- og fridager. Kortet inneholder to reiser til dagen.  Reisen kan utføres mellom kl. 06.00 og 20.00. For elever som har delt bosted og kun krav til skyss fra en av foresatte, kan kortet kun brukes de dagene hvor eleven har skyssrett fra den ene foresattes hjem. Dersom enkelte elever har reise mellom studiesteder enkelte dager, kan antallet reiser endres disse dagene. Dette skal alltid avklares med AKT i hvert enkelt tilfelle. Dersom elven ikke klarer å gjennomføre skoleskyssen med tildelt antall reiser, kan antall reiser tilpasses.

Det elektroniske skolereisekortet kan ikke benyttes til ekskursjoner, arrangementer i skolens regi, når elever har praksisplass i undervisningen m.v. Skolene må håndtere andre reiser som tidligere da skolereisekortet kun gjelder for reiser mellom hjemmet og skolen for elevene. Mer informasjon om elektroniske skolereisekort finner du her. (PDF, 1007 kB)

  • Fra en gitt dato hver høst skal alle vise gyldig skolereisekort. AKT fastsetter dato før hvert skoleår.
  • Elever som ikke har gyldig skolereisekort skal løse ordinær billett. Eleven kan bli avvist på bussen dersom han/hun ikke kan betale for turen.
  • Misbruk av skolereisekortet medfører at kortet blir inndratt. Det kan påløpe ekstratakst på kr. 350,- for å få kortet tilbake.

Skyssordningen omfatter bare elever som har Folkeregistrert adresse i Agder. Elever som tar videregående utdanning i andre fylker kommer ikke videre inn unner skyssordningen hvis det er ledige plasser ved tilsvarende linje i Agder.

Lærlinger, studenter ved tekniske fagskole eller studenter på høyere nivå enn videregående skole har ikke rett til fri skyss.