Skyss til videregående skole

Opplæringsloven gir elever i videregående skoler rett til gratis skoleskyss når avstand mellom hjem og skole er mer enn 6 km. For elever som er bosatt i sentrale deler av Kristiansand og Vennesla er imidlertid retten til gratis skoleskyss opphørt, og elever som ønsker å bruke bussen må selv kjøpe ungdomskort.

Hvordan søke om gratis skoleskyss? 

Elevene skal selv søke om ordinær skoleskyss til videregående skole via den digitale skoleskyssløsningen F-Skyss:

Søk skoleskyss her (innlogging med min-id)

Elevene kan søke skoleskyss samtidig som de svarer på tilbud om opplæring, eventuell ved skolestart dersom du bytter skole ved andre inntak.  Elever som må reise med båt har rett til fri skoleskyss uavhengig av avstand. Elever med delt bosted må oppgi hver av adressene, selv om det bare søkes om skyss til den ene adressen.

Skyssordningen omfatter bare elever som har folkeregistrert adresse i Agder. Elever som tar videregående utdanning i andre fylker kommer ikke uten videre inn under skyssordningen hvis det er ledige plasser ved tilsvarende linje i Agder.

Elektroniske skolereisekort

Skolene utsteder elektroniske skolereisekort til elever som ikke har kort fra før. Elever som har kort allerede vil få fylt på reiser automatisk når søknaden om skoleskyss godkjennes. Kortet gir gratis skyss med buss 2 ganger per dag i hele skoleåret, og reisene skal skje mellom hjem og skolen i forbindelse med start og sluttiden. Kortene er ikke gyldige i skolens ferie- og fridager. 

For elever som har delt bosted og kun krav til skyss fra en av foresatte, kan kortet kun brukes de dagene hvor eleven har skyssrett fra den ene foresattes hjem. Dette skal alltid avklares med AKT i hvert enkelt tilfelle. Dersom elven ikke klarer å gjennomføre skoleskyssen med tildelt antall reiser, kan antall reiser tilpasses.

Det elektroniske skolereisekortet kan ikke benyttes til ekskursjoner eller arrangementer i skolens regi.  

Mer informasjon om elektroniske skolereisekort finner du her. (PDF, 1007 kB)

  • Fra en gitt dato hver høst skal alle vise gyldig skolereisekort. AKT fastsetter dato før hvert skoleår.
  • Elever som ikke har gyldig skolereisekort skal løse ordinær billett. Eleven kan bli avvist på bussen dersom han/hun ikke kan betale for turen.
  • Misbruk av skolereisekortet medfører at kortet blir inndratt. Det kan påløpe ekstratakst på kr. 350,- for å få kortet tilbake.

Skysstilskudd

Der det ikke er grunnlag for å sette opp skolebuss, eller i tilfeller hvor det ikke er mulig for eleven å benytte ordinært kollektivtilbud, kan det søkes om skysstilskudd på hele eller deler av skoleveien. Det kan innvilges skysstilskudd dersom avstanden mellom hjem og nærmeste holdeplass er 3 km, eller mer eller samlet reise og ventetid ved bruk av buss blir urimelig lang. Skysstilskudd skal alltid godkjennes på forhånd i et vedtak. 

Ikke rett til gratis skoleskyss

Lærlinger, studenter ved tekniske fagskole eller studenter på høyere nivå enn videregående skole har ikke rett til fri skyss. Elever som tar utdanning i Agder, men har folkeregistrert adresse i annet fylke må kontakte sitt hjemfylke for spørsmål om skoleskyss.

Aktuelle søknadsskjemaer

Søknad sendes skoleskyss@akt.no eller til Agder kollektivtrafikk, Tollbodgata 22, 4611 Kristiansand. 

Kundesenteret svarer: Hvordan skal videregående elever søke om skoleskyss?

Se en liten video hvor kundesenteret forklarer nærmere om søknad til skoleskyss for videregående elever.