Skyss til grunnskolen

Gratis skoleskyss skal være med på å sikre lik rett til grunnopplæring uavhengig av økonomisk bakgrunn, fysiske forutsetninger, bosted og geografi. 

Ordinær skoleskyss

Elever har rett til fri skoleskyss når det er langt mellom hjem og skole. 

Avstandsgrensen er 2 km for elever i 1. trinn og 4 km for elever i 2.-10.trinn. 

Elever må påregne å gå en rimelig distanse til en holdeplass / oppsamlingssted. Hva som er rimelig distanse vurderes i hvert enkelt tilfelle, basert på elevens alder, objektive forhold ved veien og den totale reisetiden for eleven. Distansen eleven må gå skal ikke overstige grensene som utløser fri skoleskyss, og transporten må dekke størstedelen av den totale strekningen. 

Elever i grunnskolen har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest eller ved den skolen i nærmiljøet som de sokner til, det såkalte nærskoleprinsippet. Eleven kan likevel ha rett til fri skoleskyss i tilfeller hvor kommunen innvilger skolegang på annen skole enn nærskolen. 

Alle søknader om skoleskyss, utmeldinger, endringer osv. skjer i F-Skyss, den digitale skoleskyssløsningen.  For elever i grunnskolen er det kun skolen som kan søke om skoleskyss i portalen. Foresatte som ønsker å søke om skoleskyss må ta kontakt med skolen. 

Innlogging "FSkyss".

Særlig farlig eller vanskelig skolevei?

Skoleskyss innebærer ikke rett til skyss fra dør til dør, med mindre veien vurderes som særlig farlig eller vanskelig.

Barn som oppholder seg i trafikken vil alltid være utsatt for en viss fare, og det må påregnes at elever går en rimelig distanse til og fra holdeplass. 

I vurderingen av særlig farlig eller vanskelig skolevei må det gjøres en objektiv og en subjektiv vurdering i hver enkelt sak. 

Dersom du bor nærmere skolen enn 2 / 4 km er det kommunen som ansvarlig for skyss på bakgrunn av særlig farlig eller vanskelig skolevei, kontakt din hjemkommune.

Delt bosted

Elever med foreldre som ikke bor sammen, og hvor eleven bor hos begge foreldrene, har som hovedregel rett til skyss til og fra begge foreldrenes hjem når vilkårene for skyss for øvrig er oppfylt. For å ha rett til gratis skoleskyss, må elevens opphold hos hver av foreldrene være en rimelig fast, planlagt og regelmessig ordning, og ikke improviserte enkeltbesøk. Det er ikke et krav om at eleven bor like mye i hvert av hjemmene. Foresatte leverer inn søknad om skyss ved delt bosted  (PDF, 235 kB)til skolen, og skolen registrerer dette ved innmelding i FSkyss.

AKT er ansvarlig for å planlegge og igangsette skyss. Eleven benytter det ordinære kollektivtilbudet, og som hovedregel utsteder skolen skolereisekort til eleven. Dersom AKT ikke kan organisere en forsvarlig skolereise slik at reisetiden blir akseptabel , og daglig skyss fra aktuelt hjem ikke er forsvarlig, vil eleven ikke ha rett til gratis skyss til og fra det hjemmet. Da må foreldre revurdere barnets bosituasjon eller selv dekke skysskostnad.

Skolereisekort

Skolen deler ut skolereisekortet til elevene ved skolestart, og elevene skal alltid vise kortet til sjåføren / skanne kortet ombord i buss. 

Brosjyren "Alltid trygt på vei" (PDF, 611 kB) kan gjerne deles ut til elevene. 

1.-7. trinn

Kortene er gyldige for 2 reiser pr. skoledager til kl. 16.15 (avgangstid for bussen).

Reisene skal skje til skolens start tid og umiddelbart etter skolens sluttid

Fra en gitt dato hvert år skal alle vise gyldig skolereisekort. Skolereisekortet er gyldig uten bilde.

Elever på 1.-7.trinn skal ikke avvises på bussen. Dersom elevene ikke har med skolereisekortet noterer sjåførene ned dette og eleven må ha med kortet neste gang eller få utstedt nytt kort på skolen eller ved en rutebilstasjon dersom kortet er mistet.
 

8.-10. trinn

Kortene er gyldige for 2 reiser pr. skoledager til kl. 20 (avgangstid for bussen).

Reisene skal skje til skolens start tid og umiddelbart etter skolens sluttid.

  • Fra og med skoleåret 2019/20 får elevene elektroniske skolereisekort, det samme kortet skal benyttes hele grunnskolen.

Fra en gitt dato hvert år skal alle vise gyldig skolereisekort. Kortet skal skannes i billettvalidator på bussen.

Elever som ikke har gyldig skolereisekort skal løse ordinær billett. Eleven kan bli avvist på bussen dersom han/hun ikke kan betale for turen.

Det kan påløpe ekstratakst på kr. 350,- for å få kortet tilbake dersom skolereisekortet misbrukes.

Varslingsrutiner

Ved uhell og ulykker i forbindelse med skoleskyss varsler sjåfør sitt selskap, som igjen varsler aktuell skole. Skolen informerer foreldre. Varsel til skolen skal skje umiddelbart.

Dersom skoleskyssen er forsinket på ruten til skolen skal skolen varsles.

Trygg skoleskyss

På Trygg Trafikks hjemmesider finner du mange artikler og råd for trygg skoleskyss. AKT benytter Trygg Trafikks veiledere når vi vurderer om en skolevei er særlig farlig eller vanskelig.