Ruteendringer ved åpning av ny E39

Når ny E39 åpner i Søgne, medfører dette endringer i rutetilbudet fra 28. november. Ny info for linje 43, 44, 45, 46 Les om endringer etter åpning av ny E39

Spesialskyss

Spesialskyss

Opplæringsloven gir elever som har varige eller midlertidige sykdom, skade og funksjonsnedsettelse rett til fri skoleskyss uavhengig av avstand mellom hjem og skole.

For elever med funksjonsnedsettelse og for elever med midlertidige sykdom/ skadde elever har rett til fri skoleskyss til nærskolen.

Søknadsfristen for spesialskyss er 15.april hvert år. 

Lege- eller sakkyndigattest skal vedlegges søknaden. Søknader uten nødvendig dokumentasjon vil ikke bli behandlet. Legeerklæring skal spesifikt omtale elevens behov for tilrettelagt skyss og hvorfor ikke ordinært kollektivtilbud kan benyttes.

Skolene sender søknad om spesialskyss og midlertidig skyss via AKTs digitale skoleskyssportal "FSkyss"

"FSkyss".

Legeerklæring lastes opp i søknadens siste side, se bilde under.