Statistikk

Agdertall inneholder statistikk over ulike fagemner for levekår på Agder. Mobilitet og kollektivtrafikk er egne fagområder hvor du finner relevant statistikk. 

Nettstedet agdertall.no

Agder fylkeskommune formidler relevant statistikk på agdertall.no, som er et nettsted hvor det blir presenterer statistikk fordelt på 10 hovedtema, hvor du under hvert hovedtema finner flere undertema.

Mobilitet og kollektivtrafikk

Tall for kollektivtrafikk finner du i egen seksjon på Agdertall.no

Agder har en høy andel mennesker som bruker privatbil, og færre som reiser kollektivt og sykler i forhold til landsgjennomsnittet. Dette påvirker klimagassutslippene, og bidrar også til mer kø, støy og svevestøv, noe som særlig er en utfordring i byene.