MOVE

Hvordan vi i fremtiden skal forflytte oss mer bærekraftig er noen av tingene AKT skal undersøke nærmere sammen med flere skandinaviske partnere i MOVE-prosjektet

MOVE

Undersøkelser i Danmark, Sverige og Norge viser at bilen er den mest brukte transportformen. Nettopp persontransporten og i stor grad de fossildrevne personbiler står for en stor del av CO2-utslippene. Samtidig har COVID-19-pandemien endret hverdag og rutiner i befolkningen som gir muligheter for å endre folks transportvaner.

Nedenfor kan du lese mer om prosjektet

Mål

MÅLET med prosjektet er å fremme bærekraftig mobilitet gjennom å utvikle, teste og iverksette tiltak innen gange, sykling, kollektivtransport, samkjøring og på knutepunkter. Prosjektet vil benytte teori om atferdspåvirkning og samskapning som verktøy for å påvirke transportvanene i samfunnet i bærekraftig retning. Følgende temaer er i fokus for prosjektet: barn og unges transport, knutepunkter i ytterområder og arbeidsreiser. Målgruppene er skoleelever, foreldre, ungdom, studenter og arbeidstakere.

Partnere

PARTNERSKAPET består av 2 regioner, 8 kommuner og 2 kollektivselskaper fra Danmark, Sverige og Norge. 

Forventede resultater

Prosjektet forventes på lang sikt å bidra til en reduksjon i klimagassutslipp, forurensning og støy fra trafikken, færre trafikkulykker, bedre fremkommelighet og økt mobilitet for innbyggerne. Ved at flere går eller sykler oppnås også en positiv helseeffekt.

Agder fylkeskommune deltar i prosjektet for å få tilgang til verktøy som kan bidra til at flere reiser bærekraftig til arbeid, studier, skoler og fritidsaktiviteter. Prosjektet har også god kobling til regional transportplan og strategier for kollektivtrafikk og sykling. Agder kollektivtrafikk forventer at resultatene fra prosjektet kan støtte opp om selskapets satsning mot bedriftsmarkedet ved å få ansatte i større virksomheter til å reise mer bærekraftig. Grimstad kommune ønsker å fremme mobiliteten til Universitet i Agders campus i Grimstad. Kommunen bidrar også inn med erfaringene som nasjonal sykkelby.

Resultatet fra prosjektet vil være en verktøykasse bestående av nyttige virkemidler og tiltak som vi og andre aktører kan benytte for å øke andelen bærekraftig transport. 

MOVE – Formål

Vi er 12 danske, svenske og norske partnere, som er gått sammen for å:

 • Fremme bærekraftig mobilitet i ØKS-området gjennom å utvikle, teste og implementere tiltak i relasjon til gange, sykling, samkjøring, knutepunkter og kollektivtrafikk på tvers av landegrenser. rosjektet vil benytte teori om atferdspåvirkning og samskapning som verktøy for å påvirke transportvanene i samfunnet i bærekraftig retning. Følgende temaer er i fokus for prosjektet: barn og unges transport, knutepunkter i ytterområder og arbeidsreiser. Målgruppene er skoleelever, foreldre, ungdom, studenter og arbeidstakere.

De 12 partnerne

Partnerskapet består av 2 regioner, 8 kommuner og 2 kollektivselskaper fra Danmark, Sverige og Norge.

Danmark

 • Region Midtjylland
 • Aalborg Kommune
 • Herning Kommune
 • Viborg Kommune
 • Midttrafik

Sverige

 • Varbergs kommun
 • Kungsbacka kommun
 • Lidköping kommun
 • Götene kommun

Norge

 • Agder fylkeskommune
 • Grimstad kommune
 • AKT - Agder kollektivtrafikk

Les mer om prosjektet i Interreg-regi på https://interreg.no/prosjektbank/move/ 

Artikkelliste