Sponsor og samarbeid med aktører

AKT får jevnlig henvendelser fra aktører som ønsker ulike former for sponsorat og samarbeid. AKT ønsker å være en del av løsningen for ditt arrangement, men for at alle aktører skal behandles mest mulig likt har AKT utarbeidet og forholder seg til en vedtatt sponsorstrategi. 

AKT sin hovedoppgave er, gjennom kontrakter med våre transportører, å gi et så godt kollektivtilbud som mulig utfra våre gitte økonomiske rammer. Selskapet skal ikke ha overskudd som formål og skal heller ikke utbetale utbytte til eierne. Vi utfører i stor grad et samfunnsoppdrag og den samfunnsmessige nytten av kollektivtrafikk gjør at vi har ikke "kommersielle" hensikter med vårt oppdrag. 

Innhold på denne siden:

AKTs strategi i forhold til arrangement oppsummert

 • AKT samarbeider med arrangementer når dette bidrar til flere kollektivreisende sett i forhold til ressursinnsats, eller er nødvendig for å sikre kapasitet og fremkommelighet for ordinære linjer.
 • AKT kan kun sette opp ekstra kapasitet på eksisterende linjenett
 • AKT setter ikke opp skreddersydde avganger på tvers av eksisterende linjenettet, men henviser til private turoperatører.
 • AKTs generelle billettvilkår gjelder også under arrangementer
 • AKT bidrar gjerne med skreddersydd informasjon om kollektivtilbudet.
 • AKT ønsker å komme i dialog med arrangørene så tidlig som mulig og planlegge logistikken sammen med dem.
 • AKT sponser ikke arrangementer, hverken med rene sponsormidler, eller ved gratis transport.
 • En forutsetning for at samarbeid med arrangement er at arrangøren lager en mobilitetsplan for arrangementet og markedsfører kollektivtilbudet til sine deltakere.
bilde som viser publikum på konsert - Klikk for stort bilde

 

Om AKT

AKT sin oppgave er å organisere og kjøpe kollektivtrafikk på Agder på vegne av fylkeskommunen.

 • Kollektivtrafikken kjøpes fra private transportører basert på anbudskonkurranser, kontraktene varer vanligvis 8 - 10 år
 • Transportørene kjører det linjenettet som AKT har definert.
 • AKT mottar årlige subsidier fra eierne, som er Agder fylkeskommune, samt Kristiansand kommune.
 • Eierne tar ikke ut utbytte. AKT skal sørge for at man får flest mulig kollektivreiser igjen for pengene som bevilges.

Les mer om AKT

Samarbeid med arrangementer

AKT kan samarbeide med arrangementer når dette bidrar til målsettingen om flest mulig kollektivreisende for pengene, eller når det er nødvendig for å opprettholde et stabilt og forutsigbart kollektivtilbud for alle passasjerer. Aktuelle former for samarbeid: 

Ekstra kapasitet: 

Ved avvikling av store arrangementer kan AKT sette opp ekstra kapasitet innenfor det ordinære linjenettet. Økt kapasitet kan enten oppnås ved flere avganger på eksisterende linje eller ekstra kapasitet per avgang. AKT anbefaler ikke å sette opp avganger på tvers av det ordinære linjenettet. Dette kan oppleves som konkurranse med turbussbransjen. Dersom arrangementet foregår utenfor linjenettet, eller dersom det er behov for busser som går på tvers av det ordinære linjenettet, må arrangøren organisere slike tjenester selv. 

Billetter

AKT opererer med standard billettpriser ved avvikling av arrangementer. Dette er i tråd med vår takst-policy om å ha så få varianter av takst som mulig. De som har kjøpt månedskort eller klippekort hos AKT skal har fordel av dette, også under arrangementer. 

Informasjon: 

AKT bistår gjerne arrangementer med skreddersydd informasjon om kollektivtilbudet som arrangøren kan formidle til sine deltakere.

Forventninger til arrangør

AKT ønsker å komme i dialog med arrangørene så tidlig som mulig. Dette er nødvendig for å kunne sette inn ekstra kapasitet, og i en del tilfeller kunne sikre god fremkommelighet for bussen. Vi forventer at arrangøren lager en mobilitetsplan for arrangementet hvor kollektivtrafikken er det foretrukne transportmiddelet. Arrangøren skal også informere om kollektivtilbudet og markedsføre dette som det foretrukne reisemidlet. Dette gir AKT trygghet for at eventuelle ekstra bussavganger blir fylt opp. 

På sikt vil AKT vurdere bruk av skreddersydde billetter til store arrangementer. En forutsetning for en slik ordning vil være at AKT får mange nye kollektivpassasjerer sett i forhold til ressursinnsatsen og at det er ledige busser tilgjengelig. Skreddersydde arrangementer skal ha mål om et positivt bidrag til driften. Ved slikt samarbeid forventes det særlig stor innsats fra arrangøren for å fremme reiser med kollektivtransport. 

AKT bevilger ikke direkte økonomisk støtte

Ettersom AKT mottar offentlig støtte (subsidier) til et klart definert formål, (det vil si kollektivtrafikk), kan ikke AKT gi denne støtten videre til andre gode formål. AKT bevilger derfor ikke direkte støtte eller sponsing til arrangementer. Gratis transport og gratis billetter vurderes som direkte økonomisk støtte.