Agder Kollektivtrafikk

Forhåndskjøp reise

 • AKT Nettbutikk

  Oppdater busskortet ditt.

  AKT Nettbutikk
 • AKT Billett-app

  Forhåndskjøp enkeltbilletter.

  AKT Billett-app
Avansert
Skjul reiseplanlegger
Skyss til grunnskolen

Skyss til grunnskolen

Opplæringsloven gir elever i 1.trinn rett til fri skoleskyss når avstand mellom hjem og skole er 2 km eller mer, og for elever i 2.-10.trinn er avstandsgrensen 4 km for fri skoleskyss. Elever som må reise med båt har rett til fri skoleskyss uavhengig av avstand. AKT er ansvarlig for skoleskyss i Agder.

ORDINÆR SKOLESKYSS

Elever i grunnskolen har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest eller ved den skolen i nærmiljøet som de sokner til, det såkalte nærskoleprinsippet. Skyssretten er knyttet til at eleven går på nærskolen etter folkeregistrert adresse.  

Alle søknader som skoleskyss og utmeldinger skjer via "FSkyss".

 

SÆRLIG FARLIG ELLER VANSKELIG SKOLEVEI?

AKT er ansvarlig for å sørge for sikker skoleskyss på hele strekningen mellom hjem og skole, men elever må påregne å gå en viss distanse til holdeplass. Hva som er akseptabel reisetid og gangavstand vurderes i hvert enkelt tilfelle. Det legges til grunn at skyssen skal dekke størstedelen av total distanse mellom hjem og skole.

Skoleskyss innebærer ikke rett til skyss fra dør til dør, med mindre veien vurderes som særlig farlig eller vanskelig. 

AKT vurderer hver enkelt strekning i planleggingen av skyssen.

Dersom du bor nærmere skolen enn 2 / 4 km er det kommunen som ansvarlig for skyss på bakgrunn av særlig farlig eller vanskelig skolevei, kontakt din hjemkommune.

 

DELT BOSTED

Elever med foreldre som ikke bor sammen kan ha rett til fri skyss fra begge hjem, forutsatt at visse vilkår oppfylles. Eleven må gå på nærskole etter folkeregistrert adresse og oppfylle avstandskriteriet mellom det hjemmet det søkes om skyss fra. Det forutsettes også at eleven har et rimelig fast, planlagt og regelmessig ordning med botid for hvert hjem.

Foresatte leverer inn skjema for skyss ved delt bosted til skolen, og skolen registrerer dette ved innmelding i FSkyss.

AKT er ansvarlig for å planlegge og igangsette skyss. Eleven benytter det ordinære kollektivtilbudet, og som hovedregel utsteder skolen skolereisekort til eleven. Dersom AKT ikke kan organisere en forsvarlig skolereise slik at reisetiden blir akseptabel , og daglig skyss fra aktuelt hjem ikke er forsvarlig, vil eleven ikke ha rett til gratis skyss til og fra det hjemmet. Da må foreldre revurdere barnets bosituasjon eller selv dekke skysskostnad.

 

SKOLEREISEKORT

Skolen deler ut skolereisekortet til elevene ved skolestart, og elevene skal alltid vise kortet til sjåføren / skannes i validator.

1.-7. trinn

 • Kortene er gyldige for 2 reiser pr. skoledager til kl. 16.15 (avgangstid for bussen).

 • Reisene skal skje til skolens start tid og umiddelbart etter skolens sluttid

 • Fra en gitt dato hvert år skal alle vise gyldig skolereisekort. Skolereisekortet er gyldig uten bilde.

 • Elever på 1.-7.trinn skal ikke avvises på bussen. Dersom elevene ikke har med skolereisekortet noterer sjåførene ned dette og eleven må ha med kortet neste gang eller få utstedt nytt kort på skolen eller ved en rutebilstasjon dersom kortet er mistet.

8.-10. trinn

 • Kortene er gyldige for 2 reiser pr.skoledager til kl. 20 (avgangstid for bussen).

 • Reisene skal skje til skolens start tid og umiddelbart etter skolens sluttid.

 • Fra og med skoleåret 2019/20 får eleveneelektroniske skolereisekort, det samme kortet skal benyttes hele grunnskolen.
 • Fra en gitt dato hvert år skal alle vise gyldig skolereisekort. Kortet skal skannes i billettvalidator på bussen.

 • Elever som ikke har gyldig skolereisekort skal løse ordinær billett. Eleven kan bli avvist på bussen dersom han/hun ikke kan betale for turen.

 • Det kan påløpe ekstratakst på kr. 350,- for å få kortet tilbake dersom skolereisekortet misbrukes.

 

VARSLINGSRUTINER

Ved uhell og ulykker i forbindelse med skoleskyss varsler sjåfør sitt selskap, som igjen varsler aktuell skole. Skolen informerer foreldre. Varsel til skolen skal skje umiddelbart.

Dersom skoleskyssen er forsinket på ruten til skolen skal skolen varsles.

 

TRYGG SKOLESKYSS

På Trygg Trafikks hjemmesider finner du mange artikler og råd for trygg skoleskyss. AKT benytter Trygg Trafikks veiledere når vi vurderer om en skolevei er særlig farlig eller vanskelig.