Agder Kollektivtrafikk

Forhåndskjøp reise

 • AKT Nettbutikk

  Oppdater busskortet ditt.

  AKT Nettbutikk
 • AKT Billett-app

  Forhåndskjøp enkeltbilletter.

  AKT Billett-app
Avansert
Skjul reiseplanlegger
Skoleskyss

Skoleskyss

Agder Kollektivtrafikk AS (AKT) har ansvar for skoleskyss til grunnskoler og videregående skoler i Aust- og Vest-Agder. Skoleskyssen organiseres av AKT, i nært samarbeid med rutebilselskaper, drosjer og andre undertransportører.

SKOLESKYSS TIL GRUNNSKOLE I AGDER

For elever i grunnskolen som har mer enn 4 kilometer daglig reiselengde (for 1. klasse 2 km daglig reiselengde) mellom bopel og nærskolen én vei, eller for elever som reiser med båt, sørger AKT på vegne av fylkeskommunene for fri skyss eller skysstilskudd. For funksjonshemmede elever og midlertidige syke/ skadde elever, som etter legeerklæring har behov for spesielt tilrettelagt skyss, skal det sørges for daglig skyss til nærskolen uten hensyn til minsteavstanden. Nærmere opplysninger fås på skolene.

 

SKOLESKYSS TIL VIDEREGÅENDE SKOLER I AGDER

For elever i videregående skoler som har mer enn 6 km daglig reiselengde én vei mellom bopel og skole, eller for elever som må reise med båt, sørger AKT på vegne av fylkeskommunene for fri skyss eller skysstilskudd. For elever som er bosatt i sentrale deler av Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla er retten til fri skoleskyss opphørt, og elever som ønsker å bruke bussen kan kjøpe Ungdomskort. Nærmere opplysninger fås på skolene. Innen skolestart vil den enkelte videregående skole ha mottatt oversikt fra AKT på elever med skyssrett, og skolene utsteder elektroniske skolereisekort til elevene. Kortet gir fri skyss med buss 2 ganger pr. dag i hele skoleåret.

For funksjonshemmede elever og midlertidige syke/ skadde elever, som etter legeerklæring har behov for spesielt tilrettelagt skyss, skal det sørges for daglig skyss uten hensyn til minsteavstanden.

Skyssordningen omfatter bare elever som er hjemmehørende i Agder og som tar minst halvårig utdanning på heltid. Med heltid menes minst 20 timer pr. uke. Elever som tar videregående opplæring i andre fylker kommer ikke uten videre inn under skyssordningen hvis det er ledige plasser på tilsvarende linje ved skoler i eget fylke

Lærlinger har ikke rett på fri skyss etter opplæringslovens bestemmelser. Ordningen omfatter heller ikke studenter ved teknisk fagskole eller studenter på høyere nivå enn videregående skole. Elever som får sluttopplæring på skole i stedet for i bedrift kan ha skyssrett.  

SØKNADSSKJEMAER

Fyll ut dokumentene og returner dem til Agder Kollektivtrafikk AS på e-post: skoleskyss@akt.no eller til Agder Kollektivtrafikk AS, Tollbodgata 22, 4611 Kristiansand. Skjemaene er interaktive pdf'er, som gjør at du kan fylle ut informasjonen digitalt i pdf'en. Merk at "interaktiviteten" i skjema foreløpig ikke fungerer i Microsoft Edge-nettleseren. Vi anbefaler derfor at du bruker en annen nettleser for å få frem de interaktive pdf'ene.

NB! Nytt skjema for innmelding av elever med delt bosted. Elevene dette gjelder skal kun meldes inn på skjema "Innmelding av elev med delt bosted".

 

 

SKOLERUTER I AGDER

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agders skolerute 2018/19

 

VARSLINGSRUTINER

Ved uhell og ulykker i forbindelse med skoleskyss varsler sjåfør sitt selskap, som igjen varsler aktuell skole. Skolen informerer foreldre. Varsel til skolen skal skje umiddelbart.

Dersom skoleskyssen er forsinket på ruten til skolen skal skolen varsles.

 

SKOLEREISEKORT

Alle elever med rett til fri skoleskyss får skolereisekort utstedt av AKT. 

Videregående elever har elektroniske skolereisekort. 

Skolereisekort skal kontrolleres av sjåførene og følgende sjekkes ved påstigning:

 • Om bruken av skolereisekortet er innenfor angitt tidsrom

 • Om det brukes av personen det er utstedt til

 • Om det brukes på korrekt strekning/kjørerute

 • Om det er nødvendig bilde og stempel på kortet

Ved misbruk skal skolereisekortet inndras og det påløper en ekstratakst på kr. 350,- for å få kortet tilbake. Kortet kan hentes ved nærmeste rutebilstasjon. Manglende bilde og/eller stempel på skolereisekortene til grunnskolen 8.-10. trinn regnes som misbruk.

Når eleven har flere bostedsadresser skal begge adressene være påført skolereisekortet, og stemplet av skolen eller AKT. 

 

Regler for skolereisekortet

1.-7. trinn

 • Kortene er gyldige på skoledager til kl. 16.15 (avgangstid for bussen).

 • Fra 25.august hvert år skal alle vise gyldig skolereisekort. Skolereisekortet er gyldig uten bilde.

 • Elever på 1.-7.trinn skal ikke avvises på bussen. Dersom elevene ikke har med skolereisekortet noterer sjåførene ned dette og eleven må ha med kortet neste gang eller få utstedt nytt kort på skolen eller ved en rutebilstasjon dersom kortet er mistet.

8.-10. trinn

 • Kortene er gyldige på skoledager til kl. 16.15 (avgangstid for bussen).

 • Fra 25.august hvert år skal alle vise gyldig skolereisekort.

 • Elever som ikke har gyldig skolereisekort skal løse ordinær billett. Eleven kan bli avvist på bussen dersom han/hun ikke kan betale for turen.

 • Skolereisekort uten bilde og skolens stempel vil bli inndratt. Det kan påløpe ekstratakst på kr. 350,- for å få kortet tilbake dersom bilde og/eller stempel mangler eller er uleselig.


Elektroniske skolereisekort for videregående skole:

Elektroniske skolereisekort som utstedes på skolen. Skolereisekortet gir kun rett til reise mellom hjem og skolen i henhold til skoleruta ved aktuell skole. Kortene er ikke gyldige i skolens ferie- og fridager. Kortet inneholder to reiser til dagen.  Reisen kan utføres mellom kl. 06.00 og 20.00. For elever som har delt bosted og kun krav til skyss fra en av foresatte, kan kortet kun brukes de dagene hvor eleven har skyssrett fra den ene foresattes hjem. Dersom enkelte elever har reise mellom studiesteder enkelte dager, kan antallet reiser endres disse dagene. Dette skal alltid avklares med AKT i hvert enkelt tilfelle. Dersom elven ikke klarer å gjennomføre skoleskyssen med tildelt antall reiser, kan antall reiser tilpasses.

Det elektroniske skolereisekortet kan ikke benyttes til ekskursjoner, arrangementer i skolens regi, når elever har praksisplass i undervisningen m.v. Skolene må håndtere andre reiser som tidligere da skolereisekortet kun gjelder for reiser mellom hjemmet og skolen for elevene.

Fra en gitt dato hver høst skal alle vise gyldig skolereisekort. AKT fastsetter dato før hvert skoleår.

Elever som ikke har gyldig skolereisekort skal løse ordinær billett. Eleven kan bli avvist på bussen dersom han/hun ikke kan betale for turen.

Misbruk av skolereisekortet medfører at kortet blir inndratt. Det kan påløpe ekstratakst på kr. 350,- for å få kortet tilbake.

 

REGLEMENT FOR SKOLESKYSS

Fylkeskommunene har ansvar for å vedta reglementer som gjelder for skyss av elever i grunnskoler og videregående skoler. AKT skal organisere skyssen i henhold til vedtatt reglement. Henvendelser om skoleskyss i Agderfylkene sendes til: skoleskyss@akt.no

TIPS FOR SKOLESKYSS

På Trygg Trafikks hjemmesider finner du mange gode tips for trygg skoleskyss. Trygg Trafikk har blant annet laget informasjonsheftet Sikker skoleskyss med tips og råd til bussjåfører, skoler, elever og foreldre. Heftet har også henvisninger til viktige forskrifter og lover som gjelder skoleskyss. På Utdanningsdirektoratets nettsider finnes det videre en samling av artikler som knytter seg til spesielle forhold rundt skoleskyss og tolkning av regelverk rundt dette.

 

Ofte stilte spørsmål

Skoleskyss

Alle elever som har mer enn som har mer enn 4 kilometer daglig reiselengde (for 1. klasse 2 km daglig reiselengde) mellom bopel og skole én vei, samt elever som reiser med båt, har rett på gratis skoleskyss. Det samme gjelder for funksjonshemmede elever, uansett lengden på skoleveien.

Alle elever som har mer enn som har mer enn 6 kilometer daglig mellom bopel og skole én vei, samt elever som reiser med båt, har rett på gratis skoleskyss. Det samme gjelder for funksjonshemmede elever, uansett lengden på skoleveien. 

For elever bosatt i sentrale deler av Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla er rett til fri skoleskyss opphørt. Elever som ønsker å bruke bussen anbefales å kjøpe Ungdomskort. I områder med mindre utbygd rutetilbud kan elever fortsatt få utdelt skolereisekort. Dette gjelder Ålefjær, nord for Jærnesheia, Ytre Randesund, nord for Samkom, Ravnås og Drivenes, vest for Oftenes/Samfundets skole og Lohne og nord for Stokkeland.

Alle elever med rett til fri skoleskyss i grunnskole og videregående skoler, får utstedt et skolereisekort av Agder Kollektivtrafikk. 

Elever i grunnskole får utstedt et ordinært pappkort, mens elever i videregående får utstedt et elektronisk skolereisekort.

Elektroniske skolereisekort for videregående skole:

Skolereisekortet gir kun rett til reise mellom hjem og skolen i henhold til skoleruta ved aktuell skole

 

Skolereisekortet må brukes innenfor angitt tidsrom og bare av den personen det er utstedt til. På grunnskolen skal elevene kunne fremvise gyldig skolereisekort fra 28. august. For videregående er fristen 20. september.